Anegudde Sri Vinayaka Devasthana

Kumbashi

Mahamangalarathi to Sri Vinayaka


Anegudde a complete View


Mahamangalarathi to Sri Vinayaka